List Razem do samorządu Wrocławia ws. walki ze smogiem

W związku z wysokim poziomem zanieczyszczenia powietrza Zarząd Okręgu Wrocławskiego Razem wystosował poniższy list do wrocławskich władz samorządowych.


Wrocław, 18 stycznia 2017

Szanowny Panie Prezydencie,
szanowne Radne i szanowni Radni,

Kierując się dobrem Mieszkańców Wrocławia, a w szczególności troską o ich zdrowie, my, Zarząd Okręgu Wrocławskiego Partii Razem, zwracamy się do Pana, sprawującego ustawowo nadzór nad działalnością Straży Miejskiej, oraz do Państwa, Szanowne Członkinie i Członkowie Rady Miasta, jako organu powołującego Straż Miejską i nadającego jej statut, z prośbą o podjęcie działań mających na celu optymalne wykorzystanie sił i środków, jakimi dysponuje Straż Miejska.

Fatalna jakość powietrza, szczególnie podczas okresu grzewczego, jest nieodzownym skutkiem ubocznym nieudolnej polityki środowiskowej prowadzonej w naszym mieście. Ilekroć temat smogu wraca na czołówki gazet lub pojawia się w internetowych serwisach informacyjnych, odpowiedzią magistratu są organizowane z wielką pompą konferencje prasowe, na których przedstawia się coraz bardziej wymyślne plany zwalczania niskiej emisji. Na zapowiedziach się zwyczajowo kończy, a co roku około 500 wrocławian umiera przedwcześnie z powodu zanieczyszczenia powietrza. [1] Kilka tysięcy z nich jest hospitalizowanych z powodu chorób wywołanych smogiem. Przypominamy, że wieloletnie wystawienie na działanie smogu wpływa negatywnie na działanie większości organów człowieka i skutkuje problemami z pamięcią i koncentracją, wyższym poziomem niepokoju, stanami depresyjnymi, zmianami anatomicznymi w mózgu, chorobą Alzheimera, przyspieszony starzeniem się układu nerwowego, udarami mózgu, problemami z oddychaniem, podrażnieniem oczu, nosa i gardła, kaszlem, katarem, zapaleniem zatok, zawałami serca, nadciśnieniem tętniczym, chorobą niedokrwienną serca, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, astmą, rakiem płuc, przewlekłą obturacyjna choroba płuc, częstszymi infekcjami dróg oddechowych, bezpłodnością, a u kobiet w ciąży też obumarciem płodu i przedwczesnymi porody. Wrocławski okręg Partii Razem już 11 lutego 2016 zwrócił się do Państwa o realizację konkretnych działań z zakresu polityki informacyjnej, planistycznej i inwestycyjnej. [2] Miały one za zadanie realną, a nie jedynie medialną, walkę z cichym zabójcą, jakim jest wrocławskie powietrze. Niestety, nie doczekaliśmy się żadnej reakcji z Państwa strony.

Mimo wszystko ufamy, że podzielają Państwo naszą troskę o życie i zdrowie wrocławian. Naszym zdaniem muszą z niej wynikać jednak konkretne decyzje, wdrażane w trybie pilnym i mające priorytet przed pozostałymi działaniami inwestycyjnymi. Dlatego wnosimy o pełne wykorzystanie możliwości Straży Miejskiej w zakresie walki z niską emisją poprzez jak najszybszą realizację następujących postulatów:

 • zwiększenie budżetu lub wygospodarowanie w obecnym budżecie Straży Miejskiej dodatkowych środków z przeznaczeniem ich na walkę z zanieczyszczeniem powietrza;

 • zobligowanie struktur Straży Miejskiej Wrocławia do wydatkowania w/w środków wyłącznie na cele, na które zostały przyznane, bez możliwości przeznaczenia
  ich na inne zadania statutowe;

 • podjęcie czynności umożliwiających przesunięcie niewykorzystanej puli tych środków na kolejny rok budżetowy bez konieczności zwracania ich do budżetu Miasta;

 • wypracowanie procedur mających na celu nadawanie przez Straż statusu priorytetowych zgłoszeniom oraz interwencjom dotyczącym procederu spalania odpadów, a także innym zgłoszeniom i interwencjom związanym z ochroną środowiska, nawet kosztem zgłoszeń dotyczących m.in. nielegalnego handlu
  czy nieprawidłowego parkowania, z pominięciem interwencji dotyczących ochrony
  i ratowania życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt, a także mienia;

 • zwiększenie częstotliwości kontroli oraz ilości interwencji podejmowanych przez Oddział Ochrony Środowiska Straży Miejskiej poprzez poszerzenie godzin jego pracy o godziny nocne i dni weekendowe (co najmniej jeden dwuosobowy patrol);

 • opracowanie skuteczniejszych procedur przyjmowania przez Straż zgłoszeń telefonicznych ze szczególnym naciskiem na skrócenie czasu oczekiwania
  na połączenie;

 • wypracowanie przez Straż procedur oraz zagospodarowanie sił i środków pozwalających na poddanie ponownej, niezapowiedzianej kontroli posesji (pod obecność jej właścicieli), na terenie której dochodziło do potwierdzonych przypadków spalania odpadów. Kontrola ta miałaby się odbywać w terminie nie późniejszym
  niż 14 dni od dnia, w którym zarejestrowano ostatni przypadek tego procederu;

 • opracowanie przez komórkę odpowiedzialną w Straży Miejskiej za prowadzenie szkoleń w placówkach oświatowych programu szkoleń i pogadanek dotyczących problematyki zanieczyszczenia powietrza, a także zagospodarowanie w budżecie Straży środków na ten cel;

 • nałożenie na Straż obowiązku sporządzania comiesięcznych raportów dotyczących jej wkładu w ochronę środowiska we Wrocławiu i składanie ich na ręce Prezydenta Miasta Wrocławia, a także publikowanie tychże raportów na łamach serwisu internetowego Straży. Powyższe raporty miałyby zawierać m.in. dane dotyczące ilości przeprowadzonych kontroli i interwencji z wyszczególnieniem rejonów miasta, w których problem spalania odpadów występuje najczęściej w celu dostarczenia informacji o jego skali. W celu prewencyjnego oddziaływania na społeczność lokalną w raportach mogłyby pojawić się informacje o konsekwencjach przeprowadzonych kontroli;

 • wypracowanie przez Straż prostego i skutecznego systemu premiowania pracowników wnoszących szczególny wkład w ochronę środowiska i poprawę jakości powietrza, a także w związku ze szczególnymi ich osiągnięciami w sferze edukowania społeczeństwa w tej materii.

Powyższe postulaty dotyczące wzmocnienia roli Straży Miejskiej w walce ze smogiem uważamy za konieczne do wprowadzenia w życie, jeżeli walka ta ma być prowadzona skutecznie, w związku z czym apelujemy do Prezydenta Wrocławia oraz do radnych miejskich o podjęcie z nami rozmów mających na celu wypracowanie przemyślanej
i długofalowej polityki poprawy sytuacji. Uważamy także, że powinniście Państwo każdorazowo zasiąść do rozmów ze wszystkimi organizacjami, partiami i ruchami społecznymi, które podobnie jak my wyrażają chęć pomocy, zwłaszcza gdy walka toczy
się o tak wysoką stawkę jak bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców.

Łączymy wyrazy uszanowania,

Zarząd okręgu wrocławskiego Partii Razem

[1] http://dolnoslaskialarmsmogowy.pl/imgturysta/files/miniprzewodnik_o_wielkim_smogu.pdf

[2] https://wroclaw.partiarazem.pl/2016/02/11/stanowisko-w-sprawie-zwalczania-smogu-we-wroclawiu/

SHARE IT:

Comments are closed.