Stanowisko w sprawie uchwały antysmogowej sejmiku województwa dolnośląskiego

Partia Razem wyraża swój zdecydowany sprzeciw wobec najnowszej wersji uchwały antysmogowej dla Wrocławia opublikowanej 23 listopada br. Pierwotnie proponowany całkowity zakaz stosowania paliw stałych, który miał obowiązywać od 1 stycznia 2024, został zastąpiony częściowym, który będzie obowiązywał od roku 2028. Lobby węglowe znów wygrało z troską o życie i zdrowie mieszkańców, a przecież rozwiązania proponowane w pierwotnej wersji uchwały były już sprawdzone w Krakowie, dla którego podobną uchwałę przyjęto w 2016 r.

Pierwotny projekt zaprezentowano 10 lipca 2017. Stan wiedzy o fatalnej jakości powietrza we Wrocławiu nie zmienił się w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Największy wpływ na zanieczyszczenie powietrza we Wrocławiu mają nadal źródła powierzchniowe, obejmujące głównie indywidualne źródła spalania z sektora bytowo-komunalnego oraz sektora usługowego i odpowiadające za 70% całkowitej emisji pyłu zawieszonego PM10, 87% całkowitej emisji pyłu zawieszonego PM2,5 oraz 97% całkowitej emisji benzo(a)pirenu z obszaru Wrocławia. Wprowadzenie jakichkolwiek wyjątków albo odstępstw od całkowitego zakazu paliw stałych uniemożliwi naszym zdaniem skuteczną walkę o poprawę jakości powietrza, a co za tym idzie też zdrowia mieszkańców Wrocławia. Wskazują na to wyniki badań zamieszczone w dokumencie pn. „Ograniczenia niskiej emisji z indywidualnego ogrzewania węglowego na terenie Wrocławia w latach 2016-2020”, wykonanym pod kier. prof. dr hab. inż. Jerzego Zwoździaka na zlecenie wrocławskiego magistratu. Całkowity zakaz paliw stałych spotkał się też z szerokim poparciem społecznym, na co wskazuje liczba 6000 podpisów, które zebrano pod petycją popierającą jego wprowadzenie.

Skala problemu jest iście zatrważająca. Przypomnijmy: Dane Europejskiej Agencji Środowiska wskazują, że w Polsce z powodu ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza, umiera przedwcześnie ponad 51 000 osób rocznie, a znaczny odsetek mieszkańców narażony jest na choroby serca, choroby płuc, nowotwory, zaburzenia rozwoju płodu, choroby związane z układem nerwowym, depresje i wiele innych schorzeń prowadzących do znacznego obniżenia jakości życia oraz ponoszenia znaczących w skali budżetu państwa nakładów finansowych na leczenie i profilaktykę zdrowotną. Grupami wysokiego ryzyka są osoby starsze, dzieci, oraz osoby mające problemy z sercem i układem oddechowym.

Partia Razem już wielokrotnie wskazywała na krótko- i długofalowe rozwiązania niezbędne do wdrożenia w celu uzyskania zadowalającego poziomu jakości powietrza w świetle europejskich i światowych norm. Pierwotny projekt uchwały antysmogowej dla Wrocławia pozwalał mieć nadzieję, że ten tak palący problem w końcu doczekał się należytej uwagi ze strony sejmiku wojewódzkiego. Skandaliczne poprawki, które pojawiły się w projekcie uchwały na tydzień przed głosowaniem, dowodzą, że tak nie było, a poprzedni projekt miał jedynie uśpić czujność opinii publicznej.

Apelujemy do radnych sejmiku wojewódzkiego o przyjęcie uchwały antysmogowej dla miasta Wrocławia wprowadzającej całkowity zakaz paliw stałych od 1 stycznia 2024. Tylko w ten sposób sejmik może przyczynić się do realnej i odczuwalnej poprawy zdrowia mieszkańców aglomeracji wrocławskiej.

SHARE IT:

Comments are closed.